Lịch công tác tuần 33

Tháng Ba 14, 2020 3:14 chiều

Lịch công tác tuần 33 (Từ ngày 24/2/2020 – 29/02/2020)                                       

Thứ/ ngày Sáng Trực ban Chiều Trực ban
Hai

 24/2

HS nghỉ học  T:Hạnh ; Hằng HS nghỉ học  T: Hạnh Hằng
  K1 lao độngVS S: Bình, Huệ  Họp HĐ tự đánh giá  S: Bình, Huệ
Ba

25/2

HS nghỉ học  T: Thủy, Hà HS nghỉ học  T: Thủy, Hà
K2 lao động VS  S: Hạnh, Huệ    Đc Hạnh, Huệ

 26/2

HS nghỉ học  T: Thủy, Thêu  HS nghỉ học  T: Thủy, Thêu
 K3 lao động VS  S: Bình,Hương    S: Bình, Hương
 Năm

27/2

HS nghỉ học T: Thủỷ, Mỹ  HS nghỉ học  T: Thủy, Mỹ
 K4 lao động VS S: Bình, Hương S:  Bình, Hương
Sáu

29/2

HS nghỉ học  T: Hạnh, Hà  HS nghỉ học T: Hạnh , Hà
 K5 lao động vệ sinh S: Bình, Huệ   S: Bình, Hương
Bảy

29/02

   T: Thủy