LỊCH TUẦN 31

Tháng Tư 10, 2017 8:08 sáng

LỊCH TUẦN 31

Từ ngày 10/4/2017 đến ngày 16/4/2017

Lớp trực: 3B. Giáo viên trực: Đỗ Thị Là

THỨ NGÀY BUỔI SÁNG TRỰC BAN BUỔI CHIỀU TRỰC BAN
HAI 10/4 Chào cờ đầu tuần.

Lên lớp

 

Đ/c Khánh

Đ/c Hà

Lên lớp Đ/c Thủy

Đ/c Thu

BA 11/4 Lên lớp

Duyệt KHPT tại PGD

Đ/c Khánh

Đ/c Thêu

Lên lớp

Phòng TCKH thẩm định NS năm 2016

Đ/c Thủy

Đ/c Thu

12/4 Lên lớp Đ/c Khánh
Đ/c Hà
Lên lớp.

Tập huấn LHPTNL.

 

Đ/c Thủy
Đ/c Thêu
NĂM 13/4 Lên lớp Đ/c Khánh

Đ/c Thêu

Lên lớp Đ/c Thủy
Đ/c Hà
SÁU 14/4 Lên lớp. Đ/c Khánh

Đ/c Thu

Lên lớp.Bình tuần Đ/c Thủy

Đ/c Thêu


BẢY
15/4 Sinh hoạt CLB Đ/c Khánh

Đ/c Thu

CN 16/4

 

Điều chỉnh, bổ sung: