LỊCH TUẦN 33

Tháng Tư 21, 2017 4:09 chiều

LỊCH TUẦN 33

Từ ngày 24/4/2017 đến ngày 30/4/2017

Lớp trực: 3C. Giáo viên trực: Triệu Thị Hương

THỨ NGÀY BUỔI SÁNG TRỰC BAN BUỔI CHIỀU TRỰC BAN
HAI 24/4 Chào cờ đầu tuần.

Lên lớp.

Luyện tập LHPT NL

Đ/c Khánh

Đ/c Hà

Lên lớp.

Luyện tập LHPT NL

 Đ/cThủy

Đ/c Thu

BA 25/4 Lên lớp.

Luyện tập LHPT NL

Đ/c Khánh

Đ/c Thêu

Lên lớp.

LHPT NL tại Sở GD

Đ/c Khánh
Đ/c Thu
26/4 Lên lớp.

LHPT NL tại Sở GD

Đ/c Khánh
Đ/c Hà
Lên lớp.

Tập huấn YTTT Miền 5

LHPT NL tại Sở GD

Đ/c Khánh
Đ/c Thêu
NĂM 27/4 Lên lớp.

LHPT NL tại Sở GD

Đ/c Khánh

Đ/c Thêu

Lên lớp.

LHPT NL tại Sở GD

Đ/c Khánh
Đ/c Hà
SÁU 28/4 Lên lớp.

LHPT NL tại Sở GD

Đ/c Khánh

Đ/c Thu

Lên lớp.

LHPT NL tại Sở GD.

Bình tuần

Đ/c Khánh

Đ/c Thêu


BẢY
29/4 Nghỉ  Nghỉ 
CN 30/4
Điều chỉnh, bổ sung: