THỜI KHÓA BIỂU

Tháng Tám 7, 2018 5:14 chiều

                             KHỐI 1 – NĂM HỌC 2017 – 2018

THỨ Buổi Tiết 1A 1B 1C 1D
2 S 1 C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ
2 T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt
3 T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt
4 Toán Toán Toán Toán
C 1 Ôn T. Việt Ôn T. Việt Ôn T. Việt Ôn T. Việt
2 Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán
3 BDNK BDNK BDNK BDNK
3 S 1 T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt
2 T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt
3 Toán Toán Toán Toán
4 Đ. Đức Đ. Đức Đ. Đức Đ. Đức
C 1 T. Công T. Công T. Công T. Công
2 Ôn T. Việt Ôn T. Việt Ôn T. Việt Ôn T. Việt
3 Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán
4 S 1 T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt
2 T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt
3 Toán Toán Toán Toán
4 TNXH TNXH TNXH TNXH
C Sinh hoạt chuyên môn
5 S 1 Mĩ thuật Thể dục T. Việt T. Việt
2 Thể dục Mĩ thuật T. Việt T. Việt
3 T. Việt T. Việt Mĩ thuật Thể dục
4 T. Việt T. Việt Thể dục Mĩ thuật
C 1 Ôn T. Việt Ôn T. Việt Ôn T. Việt Ôn T. Việt
2 Ôn Toán Ôn T. Việt Ôn Toán Ôn Toán
3 BDNK BDNK BDNK BDNK
6 S 1 Âm nhạc Toán T. Việt T. Việt
2 Toán Âm nhạc T. Việt T. Việt
3 T. Việt T. Việt Âm nhạc Toán
4 T. Việt T. Việt Toán Âm nhạc
C 1 Ôn T. Việt Ôn T. Việt Ôn T. Việt Ôn T. Việt
2 Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán
3 SH TT SH TT SH TT SH TT

Thực hiện từ 5/9/2017