THỜI KHÓA BIỂU

Tháng Tám 8, 2018 9:18 chiều

                            KHỐI 1 – NĂM HỌC 2018 – 2019

THỨ Buổi Tiết 1A 1B 1C 1D
2 S 1 C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ
2 T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt
3 T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt
4 Toán Toán Toán Toán
C 1 Ôn T. Việt Ôn T. Việt Ôn T. Việt Ôn T. Việt
2 Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán
3 Đọc sách Đọc sách Đọc sách Đọc sách
4 TNST TNST TNST TNST
3 S 1 Âm nhạc Mĩ thuật T. Việt T. Việt
2 Mĩ thuật Âm nhạc T. Việt T. Việt
3 T.Việt T.Việt Âm nhạc Mĩ thuật
4 T.Việt T.Việt Mĩ thuật Âm nhạc
C 1 T. Công T. Công T. Công T. Công
2 Ôn T. Việt Ôn T. Việt Ôn T. Việt Ôn T. Việt
3 Luyện chữ Luyện chữ Luyện chữ Luyện chữ
4 SHCLB SHCLB SHCLB SHCLB
4 S 1 Thể dục Toán T. Việt T. Việt
2 T. Việt Thể dục T. Việt T. Việt
3 T. Việt T. Việt Thể dục Toán
4 Toán T.Việt Toán Thể dục
C 1 Ôn Toán Ôn toán Ôn toán Ôn toán
2 Tự học Tự học Tự học Tự học
3 Đọc sách Đọc sách Đọc sách Đọc sách
4 SHCLB SHCLB SHCLB SHCLB
5 S 1 T.Việt T.Việt T. Việt T. Việt
2 T.Việt T.Việt T. Việt T. Việt
3 Toán Toán Toán Toán
4 TNXH TNXH TNXH TNXH
C 1 Ôn T. Việt Ôn T. Việt Ôn T. Việt Ôn T. Việt
2 Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán
3 Tự học Tự học Tự học Tự học
4 SHCLB SHCLB SHCLB SHCLB
6 S 1 T.Việt T.Việt T. Việt T. Việt
2 T.Việt T.Việt T. Việt T. Việt
3 Toán Toán Toán Toán
4 Đ.Đức Đ.Đức Đ.Đức Đ.Đức
C 1 Ôn T. Việt Ôn T. Việt Ôn T. Việt Ôn T. Việt
2 Luyện chữ Luyện chữ Luyện chữ Luyện chữ
3 SH TT SH TT SH TT SH TT
4 SHCLB SHCLB SHCLB SHCLB

Thực hiện từ 3/9/2018