THỜI KHÓA BIỂU

Tháng Tám 7, 2018 5:16 chiều

                             KHỐI 2 – NĂM HỌC 2016 – 2017

THỨ Buổi Tiết 2A 2B 2C 2D
2 S 1 C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ
2 Toán T. Việt T. Việt T. Việt
3 T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt
4 T. Việt Toán Toán Toán
C 1 Đ. Đức Đ. Đức Đ. Đức Đ. Đức
2 Ôn T. Việt Ôn Toán Ôn T. Việt Ôn Toán
3 Ôn Toán Ôn T. Việt Ôn Toán Ôn T. Việt
3 S 1 Mĩ thuật Toán T. Việt T. Việt
2 Toán Mĩ thuật T. Việt T. Việt
3 T. Việt T. Việt Mĩ thuật Toán
4 T. Việt T. Việt Toán Mĩ thuật
C 1 Ôn Toán Ôn T. Việt Ôn Toán Ôn T. Việt
2 Ôn Toán Ôn T. Việt Ôn Toán Ôn T. Việt
3 Ôn T. Việt Ôn Toán Ôn T. Việt Ôn Toán
4 S 1 Thể dục T. Việt T. Việt Toán
2 Thể dục Toán T. Việt TNXH
3 T. Việt Thể dục Toán T. Việt
4 Toán Thể dục TNXH T. Việt
C Sinh hoạt chuyên môn
5 S 1 Toán Âm nhạc T. Việt T. Việt
2 Âm nhạc Toán Toán T. Công
3 T. Việt T. Việt T. Công Âm nhạc
4 T. Công T. Công Âm nhạc Toán
C 1 T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt
2 Ôn T. Việt Ôn T. Việt Ôn T. Việt Ôn T. Việt
3 Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán
6 S 1 T. Việt Toán Thể dục Toán
2 T. Việt TNXH Thể dục T. Việt
3 Toán T. Việt T. Việt Thể dục
4 TNXH T. Việt Toán Thể dục
C 1 Ôn Toán Ôn T. Việt Ôn Toán Ôn T. Việt
2 Ôn T. Việt Ôn Toán Ôn T. Việt Ôn Toán
3 SH TT SH TT SH TT SH TT

Thực hiện từ 5/9/2016