THỜI KHÓA BIỂU

Tháng Tám 7, 2018 5:18 chiều

                             KHỐI 2 – NĂM HỌC 2017 – 2018

 

THỨ Buổi Tiết 2A 2B 2C 2D
2 S 1 C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ
2 Toán Toán Toán Toán
3 T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt
4 T. Việt T.Việt T.Việt T.Việt
C 1 Ôn T.Việt Ôn T.Việt Ôn T.Việt Ôn T.Việt
2 Ôn T.Việt Ôn T.Việt Ôn T.Việt Ôn T.Việt
3 Đọc sách Đọc sách Đọc sách Đọc sách
4 TNST TNST TNST TNST
3 S 1 Thể dục Toán Toán Toán
2 T.Anh Thể dục T.Việt T. Việt
3 Toán T. Việt Thể dục T.Việt
4 T. Việt T. Việt T.Việt Thể dục
C 1 Âm nhạc T.Anh Luyện chữ T.Anh
2 T.Việt Âm nhạc T.Anh Luyện chữ
3 Luyện chữ Luyện chữ Âm nhạc TNXH
4 SHCLB SHCLB SHCLB SGCLB
4 S 1 Toán Toán Toán Toán
2 T.Việt T.Việt T. Việt T.Việt
3 T. Việt T.Việt T.Việt T. Việt
4 Đạo đức Đạo đức Đạo đức Đạo đức
C 1 Luyện chữ Luyện chữ Luyện chữ Luyện chữ
2 Ôn T.Việt Ôn Toán Ôn T.Việt Ôn T.Việt
3 Ôn Toán T.Anh Ôn Toán Ôn Toán
4 SHCLB SHCLB SHCLB SHCLB
5 S 1 Thể dục Mĩ thuật T. Việt Âm nhạc
2 Mĩ thuật Thể dục T. Việt T.Anh
3 T. Việt T. Việt Thể dục Mĩ thuật
4 T.Việt T. Việt Mĩ thuật Thể dục
C 1 T.Anh Toán Toán Toán
2 Toán Ôn T. Việt T.Anh T. Việt
3 Tự học Tự học Tự học Tự học
SHCLB SHCLB SHCLB SHCLB
6 S 1 Toán Toán Toán Toán
2 T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt
3 TNXH TNXH TNXH T. Việt
4 Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán
C 1 Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán
2 Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán Ôn Toán
3 Thủ công Thủ công Thủ công Thủ công
4 SHCLB SHCLB SHCLB SHCLB

Thực hiện từ 3/9/2017