THỜI KHÓA BIỂU

Tháng Tám 7, 2018 5:20 chiều

                             KHỐI 3 – NĂM HỌC 2016 – 2017

THỨ Buổi Tiết 3A 3B 3C 3D
2 S 1 C. Cờ C. Cờ C. Cờ C. Cờ
2 Toán Đ. Đức Toán Toán
3 T. Việt T. Việt Mĩ thuật Thể dục
4 T. Việt Toán Thể dục Mĩ thuật
C 1 Thể dục Tin T. Việt Toán
2 Toán Thể dục T. Việt Tin
3 Đ. Đức T. Công T. Việt T. Công
3 S 1 T. Việt T. Việt Tiếng Anh T. Việt
2 T. Việt T. Việt Tiếng Anh T. Việt
3 Tiếng Anh Toán TNXH1 Toán
4 Tiếng Anh Ôn T. Viêt(LC) TNXH2 Ôn T. Viêt(LC)
C 1 Mĩ thuật Tin học Toán Tiếng Anh
2 Tin học Mĩ thuật Toán Tiếng Anh
3 Ôn T. Việt T.Việt Tin học Toán
4 S 1 Âm nhạc Toán Ôn Toán T. Việt
2 Toán Âm nhạc T. Viêt T. Việt
3 TNXH TNXH Âm nhạc Ôn Toán
4 TNXH TNXH T. Công Âm nhạc
C Sinh hoạt chuyên môn
5 S 1 T.Việt T.Việt T. Việt Tiếng Anh
2 T.Việt T.Việt T. Việt Tiếng Anh
3 Toán Tiếng Anh Toán Toán
4 T. Công Tiếng Anh Toán T. Việt
C 1 Thể dục Toán T. Việt T. Việt
2 T. Việt Thể dục T. Việt Thể dục
3 Ôn Toán Ôn Toán Thể dục Tin
6 S 1 Tiếng Anh T.Việt Ôn T. Việt T. Việt
2 Tiếng Anh T. Việt Ôn T.Việt (LC) T. Việt
3 Toán Toán Tiếng Anh TNXH
4 T. Việt Ôn T. Việt Tiếng Anh TNXH
C 1 Tin học Tiếng Anh Đ. Đức Ôn T. Việt
2 Ôn T. Việt(LC) Tiếng Anh Tin học Đ. Đức
3 SH TT SH TT SH TT SH TT

Thực hiện từ 5/9/2016