THỜI KHÓA BIỂU

Tháng Tám 16, 2019 9:42 chiều

                             KHỐI 3 – NĂM HỌC 2019 – 2020

THỨ Buổi Tiết 3A 3B 3C 3D
2 S 1 C. Cờ C. Cờ C. Cờ C. Cờ
2 Toán T. Việt T. Việt T. Việt
3 T. Việt T. Việt T. Việt T. Việt
4 T. Việt Đạo đức Đạo đức Đạo đức
C 1 T. Anh Toán Toán Toán
2 T. Anh TNXH TNXH Ôn Toán
3 Ôn T.Việt TNXH TNXH TNXH
4 TNST TNST TNST TNST
3 S 1 Tin Toán Toán Toán
2 Tin Thủ công Ôn Toán T.Việt
3 Toán Tin T.Anh T.Việt
4 Đạo đức Tin T.Anh TNXH
C 1 T.Việt Ôn T.Việt Tin T.Việt
2 T.Việt T.Anh Tin T.Việt
3 Ôn Toán T.Ánh Toán Ôn T.Việt
4 SHCLB SHCLB SHCLB SHCLB
4 S 1 Thể dục Toán T.Việt Toán
2 Toán Thể dục T. Viêt T. Việt
3 TNXH T.Việt Thể dục Thủ công
4 TNXH T.Việt T. Công Thể dục
1 T.Việt Ôn Toán T.Anh Tin
2 Ôn T.Việt Ôn T.Việt T.Anh Tin
3 Thủ Công Đọc sách Đọc sách Mĩ Thuật
4 SHCLB SHCLB SHCLB SHCLB
5 S 1 T.Việt T.Việt T. Việt T. Anh
2 Âm nhạc T.Việt T. Việt T Anh
3 T.Anh Âm nhạc Ôn T.Việt Toán
4 T.Anh Toán Âm nhạc Ôn Toán
C 1 Toán Mĩ Thuật Thể dục Âm nhạc
2 Đọc sách T.Anh Mĩ Thuật Thể dục
3 Mĩ thuật T.Anh Toán Đọc sách
4 SHCLB SHCLB SHCLB SHCLB
6 S 1 Thể dục Toán T. Việt Toán
2 Toán Thể dục T.Việt  T.Việt
3 T.Việt T.Việt Toán Ôn T.Việt
4 T. Việt T. Việt Ôn Toán Ôn T.Việt
C 1 Ôn Toán Ôn Toán Ôn T.Việt T.Anh
2 Ôn T.Việt Ôn T.Việt Ôn T.Việt T.Anh
3 SHTT SH TT SH TT SHTT
4 SHCLB SHCLB SHCLB SHCLB

Thực hiện từ 5/9/2019