THỜI KHÓA BIỂU

Tháng Tám 16, 2019 9:47 chiều

                KHỐI 4 – NĂM HỌC 2019 – 2020

THỨ Buổi Tiết 4A 4B 4C 4D
2 S 1 C. Cờ C. Cờ C. Cờ C. Cờ
2 T.Việt Toán T. Việt T. Việt
3 T.Việt T. Việt T. Việt T. Việt
4 Thể dục T.Việt Toán Toán
C 1 Toán Đạo đức Đạo đức Đạo đức
2 Đạo đức Khoa học Khoa học Khoa học
3 Kĩ thuật Khoa học Khoa học Khoa học
 TNST  TNST   TNST    TNST
3 S 1 T.Anh  Thể dục Toán Toán
2 Thể dục T.Anh T. Việt Kĩ thuật
3 Toán Toán T.Anh Thể dục
4 T.Việt T.Việt Thể dục T.Anh
C 1 Khoa học T.Việt T.Việt T.Việt
2 Khoa học Kĩ thuật T.Việt T.Việt
3 T.Anh Ô.Toán Ôn T.Việt Ôn Toán
 4 SHCLB   SHCLB   SHCLB  SHCLB  
4 S 1 T.Anh Mĩ thuật Toán Toán
2 Mĩ thuật T.Anh T.Việt L.Sử – Địa lý
3 Toán Toán Mĩ thuật T.Anh
4 T.Việt T.Việt T.Anh Mĩ thuật
1 Ôn toán  T.Việt  Ô.Toán  T.Anh 
2 Ôn T.Việt   Ôn T.Việt  Ôn T.Việt  Ôn T.Việt 
3 Ôn T.Việt   Ôn Toán T.Anh  Ôn T.Việt 
4 SHCLB  SHCLB  SHCLB  SHCLB 
5 S 1 T.Việt Tin Toán T.Việt
2 T.Việt Tin T.VIệt T.Việt
3 Toán T.Anh Tin Toán
4 T.Anh Toán Tin L.Sử – Địa lý
C 1 Tin Thể dục L.Sử – Địa lý T.Anh
2 Tin Âm nhạc L.Sử – Địa lý Thể dục
3 Âm nhạc T.Anh Thể dục Ôn Toán
4 SHCLB  SHCLB  SHCLB  SHCLB 
6 S 1 Toán Toán Âm nhạc Tin
2 T.Việt T.Việt Toán Tin
3 T.Việt T.Việt T.Việt Âm nhạc
4 L.Sử – Địa lý L.Sử – Địa lý Kĩ thuật Toán
C 1 L.Sử – Địa lý L.Sử – Địa lý Ôn Toán T.Việt
2 Ôn Toán Ôn T.Việt T.Anh T.Việt
3 SH TT SH TT SH TT SH TT
4 SHCLB  SHCLB    SHCLB   SHCLB 

Thực hiện từ 5/9/2019