THỜI KHÓA BIỂU

Tháng Tám 7, 2018 4:42 chiều

                 KHỐI 4 – NĂM HỌC 2016 – 2017

THỨ Buổi Tiết 4A 4B 4C 4D
2 S 1 C. Cờ C. Cờ C. Cờ C. Cờ
2 Tiếng Anh T. Việt Toán Toán
3 T. Việt T. Việt Tiếng Anh T. Việt
4 T. Việt Đ. Đức Tiếng Anh T. Việt
C 1 Thể dục Tiếng Anh Đ. Đức Toán
2 Thể dục Tiếng Anh Toán Toán
3 Đ. Đức Ôn Toán Toán Tiếng Anh
3 S 1 Âm nhạc K. Thuật T. Việt T. Việt
2 K. Thuật Âm nhạc T. Việt T. Việt
3 Toán Toán Âm nhạc K. Thuật
4 Toán Toán K. Thuật Âm nhạc
C 1 Khoa học Thể dục Khoa học Khoa học
2 Khoa học Thể dục Khoa học Khoa học
3 Toán T. Việt Ôn Toán Mĩ thuật
4 S 1 Tiếng Anh Tin học T. Việt Toán
2 Tiếng Anh Tin học T. Việt Toán
3 T. Việt T. Việt Tin học Tiếng Anh
4 T. Việt T. Việt Tin học Tiếng Anh
C Sinh hoạt chuyên môn
5 S 1 Tiếng Anh T. Việt T. Việt Tin học
2 Toán Tiếng Anh T. Việt Tin học
3 T. Việt Toán Tiếng Anh T. Việt
4 T. Việt Toán Tiếng Anh T. Việt
C 1 Tin học Tiếng Anh Thể dục Ôn Toán
2 Tin học LS- ĐL Thể dục Tiếng Anh
3 Ôn Toán LS- ĐL Toán Đ. Đức
6 S 1 Mĩ thuật Toán T. Việt T. Việt
2 Toán Mĩ thuật T. Việt T. Việt
3 T. Việt T. Việt Mĩ thuật Thể dục
4 T. Việt T. Việt Toán Thể dục
C 1 LS- ĐL Khoa học LS- ĐL LS- ĐL
2 LS- ĐL Khoa học LS- ĐL LS- ĐL
3 SH TT SH TT SH TT SH TT

Thực hiện từ 5/9/2016