THỜI KHÓA BIỂU

Tháng Tám 16, 2019 9:52 chiều

                              KHỐI 5 – NĂM HỌC 2019 – 2020

THỨ Buổi Tiết 5A 5B 5C 5D
2 S 1 C. Cờ C. Cờ C. Cờ C. Cờ
2 T.Việt Toán T.Việt Toán
3 T.Việt Đ. Đức T.Việt Đ. Đức
4 Đ. Đức T.Việt Toán T.Việt
C 1 LS-ĐL Toán LS-ĐL TNST
2 Toán T.Việt Đ. Đức T.Việt
3 K. Thuật LS-ĐL TNST T.Việt
4 TNST TNST LS-ĐL LS-ĐL
3 S 1 T. Việt Khoa học T. Việt Toán
2 T. Việt Khoa học T. Việt K. Thuật
3 Khoa học T. Việt Khoa học T. Việt
4 Khoa học T. Việt Khoa học T. Việt
C 1 T.Anh Mĩ thuật T. Việt Khoa học
2 Mĩ thuật T. Anh Ôn T. Việt Khoa học
3 Toán Ôn T. Việt T. Anh Mĩ thuật
4 SHCLB SHCLB SHCLB SHCLB
4 S 1 Toán Toán Tin T.Việt
2 Ôn Toán Ôn Toán Tin T.Việt
3 T.Việt Tin T.Việt Ôn Toán
4 T.Việt Tin Ôn T.Việt Ôn Toán
C 1 Thể dục T.Anh Toán Ôn Toán
2 T.Anh Thể dục Mĩ thuật Ôn T.Việt
3 Ôn T.Việt T.Việt THể dục T.Anh
4 SHCLB SHCLB SHCLB SHCLB
5 S 1 Tiếng Anh Thể dục T.Việt T.Việt
2 Thể dục Tiếng Anh Toán LSĐL
3 T.Việt Toán Thể dục Tiếng Anh
4 Toán Kĩ thuật Tiếng Anh Thể dục
C 1 Tiếng Anh LSĐL Ôn Toán Toán
2 Ôn T.Việt  T.Việt Toán Tiếng Anh
3 Ôn Toán  Ôn T.Việt Kĩ thuật Ôn T.Việt
4 SHCLB SHCLB SHCLB SHCLB
6 S 1 T.Việt Toán T.Việt T.Anh
2 LSĐL Ôn Toán Thể dục Âm nhạc
3 Toán T.Việt Toán Tin
4 Âm nhạc T.Việt Ôn Toán Tin
C 1 Tin  T.Anh Âm nhạc Toán
2 Tin Âm nhạc T.Anh Thể dục
3 SHTT SHTT SHTT SHTT
4 SHCLB SHCLB SHCLB SHCLB

Thực hiện từ 5/9/2019