THỜI KHÓA BIỂU

Tháng Tám 7, 2018 4:55 chiều

                              KHỐI 5 – NĂM HỌC 2016 – 2017

THỨ Buổi Tiết 5A 5B 5C 5D 5E
2 S 1 C. Cờ C. Cờ C. Cờ C. Cờ C. Cờ
2 Mĩ thuật T. Việt Tiếng Anh Âm nhạc Đ. Đức
3 Toán Âm nhạc T. Việt Tiếng Anh Toán
4 Âm nhạc Toán T. Việt Toán Tiếng Anh
C 1 Tiếng Anh T. Việt K. Thuật T. Việt T. Việt
2 T. Việt Tiếng Anh Đ. Đức T. Việt T. Việt
3 Đ. Đức K. Thuật Tiếng Anh K. Thuật Thể dục
3 S 1 T. Việt Tiếng Anh K. Thuật Tin học Toán
2 T. Việt Tiếng Anh Toán Tin học K. học
3 Tiếng Anh T. Việt T. Việt T. Việt Tin học
4 Tiếng Anh Toán T. Việt Toán Tin học
C 1 Toán LS-ĐL Tiếng Anh LS-ĐL T. Việt
2 K. Thuật LS-ĐL Tiếng Anh LS-ĐL T. Việt
3 Thể dục T. Việt LS-ĐL T. Việt Tiếng Anh
4 S 1 T. Việt Mĩ thuật Thể dục Toán Toán
2 T. Việt Thể dục Mĩ thuật T. Việt K. Thuật
3 LS-ĐL Toán Toán Mĩ thuật Thể dục
4 LS-ĐL T. Việt T. Việt Thể dục Mĩ thuật
C Sinh hoạt chuyên môn
5 S 1 Tiếng Anh Toán T. Việt T. Việt Toán
2 Toán Tiếng Anh Toán Toán T. Việt
3 T. Việt T. Việt Tin học Tiếng Anh T. Việt
4 T. Việt T. Việt Tin học Tiếng Anh K. học
C 1 Khoa học Khoa học Khoa học Khoa học Tiếng Anh
2 Khoa học Khoa học Khoa học Khoa học Tiếng Anh
3 Toán Ôn Toán Ôn Toán Tiếng Anh T. Việt
6 S 1 Tin học T. Việt Thể dục Toán Toán
2 Tin học Toán Toán Thể dục T. Việt
3 Toán Tin học T. Việt T. Việt LS-ĐL
4 Ôn Toán Tin học T. Việt T. Việt LS-ĐL
C 1 Thể dục Đ. Đức LS-ĐL Ôn Toán Âm nhạc
2 T. Việt Thể dục Âm nhạc Đ. Đức Ôn Toán
3 SH TT SH TT SH TT SH TT SH TT

Thực hiện từ 5/9/2016